MILD มายด์ – กรรมตามสนอ

ARTIST : MILD
SINGLE : กรรมตามสนอง
LABEL : SPICYDISC

เนื้อเพลง

ไม่รู้ว่าตอนนี้น้ำตาที่ไหลริน
ต้นเหตุมันมาจากไหน
อาจจะเพราะว่าวันนี้ฉันเองต้องเสียเธอไป
และเธอจะไม่มีวันกลับมา
* ก็ในวันนั้น ฉันเอง ที่เป็นคนที่ทำร้ายเธอ
ทำเธอเจ็บช้ำเสมอ
ไม่เคยจะมองว่าเธอเป็นคนสำคัญ
จนวันนี้ฉันเสียใจ
** ไม่มีเธอแล้ว อ้อนวอนแค่ไหน
ไม่ว่าจะทำอย่างไรเธอก็ไม่มีวันย้อนคืน
จบลงตรงนี้ สิ้นแรงขัดขืน
อยากจจะย้อนเวลาจากตรงนี้
กลับไปทำให้ดีให้รักของเราฟื้นคืน
หากว่าในวันนั้นเมื่อฉันยังมีเธอข้างกาย
หากว่าฉันใส่ใจกว่านี้
หากว่าฉันได้ดูแลรักเธอให้มากทุกนาที
ในวันนี้ก็คงไม่มีน้ำตา
(*),(**)
(**),(**)

ไม่รู้ว่าตอนนี้น้ำตาที่ไหลรินต้นเหตุมันมาจากไหนอาจจะเพราะว่าวันนี้ฉันเองต้องเสียเธอไปและเธอจะไม่มีวันกลับมา
* ก็ในวันนั้น ฉันเอง ที่เป็นคนที่ทำร้ายเธอทำเธอเจ็บช้ำเสมอไม่เคยจะมองว่าเธอเป็นคนสำคัญจนวันนี้ฉันเสียใจ
** ไม่มีเธอแล้ว อ้อนวอนแค่ไหนไม่ว่าจะทำอย่างไรเธอก็ไม่มีวันย้อนคืนจบลงตรงนี้ สิ้นแรงขัดขืนอยากจจะย้อนเวลาจากตรงนี้กลับไปทำให้ดีให้รักของเราฟื้นคืน
หากว่าในวันนั้นเมื่อฉันยังมีเธอข้างกายหากว่าฉันใส่ใจกว่านี้หากว่าฉันได้ดูแลรักเธอให้มากทุกนาทีในวันนี้ก็คงไม่มีน้ำตา(*),(**)(**),(**)

This entry was posted in เพลงไทย. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>